REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKGSM.PL

                  

§1.      Definicje i postanowienia ogólne
§2.      Zlecenie naprawy urządzenia elektronicznego
§3.      Warunki sprzedaży produktów

§4.      Dostawa i płatność
§5.      Prawo odstąpienia od zamówienia
§6.      Reklamacja i rękojmia
§7.      Postanowienia końcowe

§1. Definicje i postanowienia ogólne

Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca  we własnym imieniu działalność gospodarczą  lub zawodową.

Klient- Konsument/Przedsiębiorca
Produkt 
– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym
Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy/Sprzedawcy dostępny pod adresem www.mkgsm.pl

 Sprzedawca/Usługodawca –MKGSM.PL Michał Kowal ul. Juliusza Lea 86, Kraków 30-058 Kraków, wpisana do CEDIG pod numerem NIP: 7343317970, email: serwis@mkgsm.pl, telefon: 736 842 224

Zlecenie serwisowe – oświadczenie Klienta w celu przeprowadzenia wymiany części w urządzeniu elektronicznym

Zamówienie- składa je Klient w celu zakupu produktu


1.1.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

1.2.   Regulamin określa uprawnienia i obowiązki orz zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

§2.  Zlecenie naprawy urządzenia elektronicznego

 2.1.  Klient może złożyć Zlecenie dotyczące naprawy urządzenia elektronicznego poprzez Sklep internetowy.

2.2. Złożenie zlecenia odbywa się poprzez za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola Zlecam”.

2.3. W celu złożenia  Zlecenia serwisowego należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego i wybrać usługę, a następnie skorzystać z zamieszczonego formularza .

2.4.    W trakcie składania Zlecenia serwisowego należy wskazać:
(1)   
imię i   nazwisko
(2)   adres (ulica, numer domu, miejscowo
ść wraz z kodem pocztowym)
(3)   nr telefonu kontaktowego, adres  email
(4)   nazwę usługi


(5)   sposób płatności – płatności są obsługiwane poprzez: Dotpay: System Płatności Online – Płatności Elektroniczne

2.5.   
Po złożeniu Zlecenia, Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez  przesłanie Klientowi wiadomości na adres email podany w trakcie składania Zlecenia.

2.6  Klient zostanie poinformowany osobnym mailem o otrzymaniu urządzenia.

2.7. Cena usługi dostępna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy urządzenia elektronicznego do serwisu oraz jego odesłania do klienta. Klient dostarcza urządzenie do serwisu na swój koszt. Koszt odsyłki naprawionego urządzenia wynosi przy płatności z góry 15 zł lub za pobraniem 25 zł.

2.8   Cena usługi dostępna na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili kliknięcia przez Klienta w ikonę koszyk. Cena ta nie ulegnie zmianie.

 

§3.  Warunki sprzedaży produktów


3.1.   Cena Produktu dostępna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatek VAT oraz cła.

Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy.
Koszty opisane w zdaniu poprzedzającym dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” 

3.2.   Cena Produktu dostępna na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili kliknięcia przez Klienta w ikonę koszyk. Cena ta nie ulegnie zmianie.

3.3   W celu zakupu Produktu należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego i dokonać wyboru Produktu.

3.4   W trakcie składania Zamówienia na zakup produktu należy wskazać następujące:
(1)   
imię i   nazwisko
(2)   adres (ulica, numer domu, miejscowo
ść wraz z kodem pocztowym)
(3)   nr telefonu kontaktowego, adres  email
(4)   
nazwa produktu
(5)   ilość produktu
(6)   sposób dostawy produktu
(7)   sposób płatności
3.5.   Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola 
Zamawiam”.
3.6.   
Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez  przesłanie Klientowi wiadomości na adres email podany w trakcie składania Zamówienia. W tym momencie nawiązują się pomiędzy Klientem a Sprzedającym stosunek prawny.

 

§4.  Dostawa i płatność

4.1.   Dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie  14 dni roboczych od dnia, w którym potwierdzone przez Sprzedającego Zamówienie. Dostawa wymienionych części w urządzeniach elektronicznych zostanie zrealizowana nie później niż w terminie  14 dni roboczych od dnia, w którym potwierdzone przez Sprzedającego Zlecenie.

4.2.   Sprzedawca dostarczy Produkty i wymienione części w urządzeniach elektronicznych za pomocą kanałów wskazanych na stronie internetowej w zakładce Dostawy zgodnie z wyborem Klienta.

4.3.   Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

4.4.   Koszty dostawy dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” .
4.5.   Sprzedawca udostępnia sposoby płatności wskazane na stronie internetowej w zakładce Płatności.

§5.  Prawo odstąpienia od Zamówienia

 5.1.   Konsument w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru może przesłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem oraz dowodem zakupu paragonem lub fakturą na adres /Serwis telefonów MKGSM.pl ul. Juliusza Lea 86, 30-058 Kraków/. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru zwróci cenę towaru na numer konta bankowego wskazany przez Kupującego.

5.2.W przypadku skorzystania z uprawnienia przez Konsumenta, czynność prawna uważana jest za niezawartą. Jednakże Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, wtedy umowne prawo odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.

5.3Aby odstąpić od umowy zawartej przez Stronę Internetową, można skorzystać z formularza  umieszczonego na stronie internetowej.

§ 5.  Reklamacje i rękojmia

6.1.Zakupiony towar podlega gwarancji zgodnie z wytycznymi opisanymi poniżej, czas trwania gwarancji wynosi 6 msc od dnia zakupu towaru. Podstawą do uznania gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu oraz nienaruszonej plomby na produkcie.

6.2. Towar oddany na gwarancję nie może być uszkodzony mechanicznie, nie może zawierać pęknięć, ukruszeń, zagięć taśm. Gwarancją nie będzie objęty towar, jeśli wystąpiło uszkodzenie co najmniej dwóch pixeli na wyświetlaczu, zawilgocenie towaru, a także gdy wady wynikłe są następstwem niewłaściwego montażu oraz użytkowania towaru, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub gdy wystąpiły ślady naturalnego zużycia.

6.3.W przypadku wystąpienia wady/uszkodzenia, prosimy odesłać przedmiot na adres /Serwis telefonów MKGSM.pl ul. Juliusza Lea 86, 30-058 Kraków/ listem poleconym lub paczką lub dostarczyć do punktu osobiście. W przypadku wysyłki towaru, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie sprzętu na czas transportu oraz o załączenie paragonu lub faktury. Prosimy dołączyć opis zaistniałego problemu oraz dane niezbędne do identyfikacji Klienta takie jak: nick z allegro, adres e-mail, numer telefonu. Klient dostarcza reklamowany towar na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, zostanie pokryty koszt dostarczenia towaru.

6.4.Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku wydłużenia  terminu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeśli towar okaże się sprawny lub niesprawny z winy Klienta, Klient może go odebrać osobiście lub zlecić nam przesłanie towaru na swój koszt.

6.5. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego z tytlu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Z uprawnienia Klient może skorzystać w terminie 6 msc od dnia zakupu. Zgodnie z brzmieniem art 556 (1) par 1 i nast. Kodeksu Cywilnego.

§7.   POSTANOWIENIE KOŃCOWE.


7.1.   Zamówienia / Zlecenia serwisowe zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
7.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

7.3.  Klienci mają stały dostęp do aktualnej  wersji Regulaminu, który można pobrać lub/i wydrukować za pośrednictwem zakładki Regulamin.

 Aktualny Regulamin Sklepu internetowego  będzie dostarczony nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

7.4.   Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
7.5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2019 roku.